Algemene voorwaarden

Versie 01/08/2022

Algemene Voorwaarden

Versie 01/08/2022

Artikel 1: Contactgegevens

De website van HEIGHLON, toegankelijk via www.heighlon.com, is geregistreerd in België. Hierna te noemen “HEIGHLON”.

E-mailadres: contact@heighlon.com
BTW-nummer: BE 0786 384 938

Artikel 2: Algemene bepalingen

HEIGHLON biedt haar klanten de mogelijkheid om online originele HEIGHLON producten en andere aanverwante of niet aanverwante producten te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die door een klant van HEIGHLON (“Klant”) wordt geplaatst. Het plaatsen van een bestelling via HEIGHLON houdt in dat de Klant deze Voorwaarden heeft geraadpleegd en uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Aanvullende voorwaarden van de Klant zijn uitgesloten, tenzij vooraf en uitdrukkelijk schriftelijk door HEIGHLON overeengekomen.

Artikel 3: Prijs

Alle opgegeven prijzen zijn in EURO, inclusief BTW en alle andere door de klant verplicht te dragen tarieven, opgelegd door de overheid. Indien er leverings-, reservatie-, of administratiekosten worden aangerekend, wordt dit afzonderlijk en duidelijk vermeld. De berekende invoerrechten en BTW worden door de logistieke partner bij de geadresseerde geïnd en aan de douane afgedragen.

De prijsopgave heeft alleen betrekking op de artikelen zoals omschreven in de woordomschrijving. De bijgaande foto is decoratief en kan elementen en/of artikelen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

De Klant is de prijs verschuldigd waarmee hij tijdens de laatste stap van het bestelproces heeft ingestemd en die HEIGHLON in haar orderbevestiging heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsstelling, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door HEIGHLON worden gecorrigeerd.

Artikel 4: Ons aanbod en het aanmaken van een account

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die minstens 18 jaar oud zijn en die woonachtig zijn in de Europese Unie (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden). De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Voor op maat gemaakte producten moet u rekening houden met een productietijd van ongeveer 4-6 weken. Na deze productietijd worden de producten met de grootste zorg verzonden en bij de klant afgeleverd.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HEIGHLON niet. De juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie is voor HEIGHLON slechts een middelenverbintenis. HEIGHLON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van materiële vergissingen, fouten of vergissingen.

Bij specifieke vragen over maten, kleur, beschikbaarheid, levertijd of wijze van levering, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantenservice (zie artikel 16).

Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door HEIGHLON worden gewijzigd of ingetrokken. HEIGHLON kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product.

De klant dient minimaal 18 jaar oud te zijn en kan op elk moment een account aanmaken op de website en is volledig verantwoordelijk voor de informatie die ingevuld dient te worden in de velden van het formulier. Een account wordt automatisch aangemaakt nadat de bestelling is gedaan en door de klant is bevestigd.

Artikel 5: Online aankopen

De producten worden door HEIGHLON toegevoegd aan het winkelmandje van de klant, waarna de contact- en facturatiegegevens van de klant moeten worden ingevoerd, evenals het verzendadres en de gewenste betaalwijze, die worden geregistreerd in de backoffice van HEIGHLON.

De klant heeft de keuze uit de volgende betaalmethoden:

– via kredietkaart
– via Bancontact / Mister Cash
– via iDeal
– via Paypal

De betaalmethoden kunnen te allen tijde door HEIGHLON worden gewijzigd. Het betalingsproces wordt beheerd door de betalingsprovider Mollie BV (https://www.mollie.com/be/).

Bij de laatste stap van het bestelproces heeft de klant recht op een overzichtspagina, waar de algemene voorwaarden automatisch worden geaccepteerd en de betaling wordt bevestigd door op de betaalknop te drukken. Als deze stappen zijn voltooid, is de aankoop definitief. De klant ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging van de bestelling per e-mail.

Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de klant te garanderen, worden de transactiegegevens gecodeerd met SSL-technologie over het internet verzonden. Om met SSL te betalen, heeft u geen speciale software nodig. U herkent een beveiligde SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

HEIGHLON is gerechtigd een bestelling te weigeren wegens een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of enige andere opdracht of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 6: Levering, verzendtarief, en de leveringstermijn

De artikelen worden bij de klant thuis geleverd op de in de bevestigingsmail aangegeven leveringsdatum en op het door de klant bij de bestelling opgegeven leveringsadres.

De op maat gemaakte producten zijn enkel beschikbaar in België, omwille van de noodzaak van een fysieke afspraak om de nodige maten van de klant op te nemen.

Wij kunnen de andere goederen, die via de online winkel beschikbaar worden gesteld, verzenden naar de volgende landen binnen de Europese Unie (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden). De verzending is gratis tenzij anders vermeld op de website of indien het product onder een lopende promotieactie valt.

Wij verzenden momenteel niet naar andere landen buiten de Europese Unie, omdat voor leveringen in deze landen extra douanekosten in rekening kunnen worden gebracht bij aankomst (alle douanerechten, belastingen of kosten zijn geheel voor rekening van de klant), en vertragingen in de levering kunnen voorkomen. 

De leveringstermijn is afhankelijk van de beschikbaarheid en de productiestatus van het product. Gezien het feit dat zowel afgewerkte producten als op maat gemaakte producten beschikbaar zijn, kan de leveringstermijn variëren van 1 week tot 6 weken, afhankelijk van de bestemming (binnen Europa).

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere gebreken bij de levering moeten onmiddellijk worden gemeld.

Bestellingen worden verwerkt van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

De zendingen zijn steeds op risico van HEIGHLON. Daarom moet de klant zich geen zorgen maken over goederen die verloren zouden gaan. Indien goederen echter teruggestuurd worden, is de klant verantwoordelijk voor het transport. Zodra de te leveren producten op het opgegeven verzendadres zijn afgeleverd, gaat het risico van deze producten over op de klant.

HEIGHLON informeert de klant vooraf en per e-mail over de datum en het tijdstip van levering. De klant of een andere persoon moet op het opgegeven adres aanwezig zijn op het moment van levering van het product om het in ontvangst te nemen. Indien dit niet het geval is, zal de logistieke partner de vereiste procedure volgen (bv. een tweede afspraak maken met de klant voor de levering van het product, …).

HEIGHLON is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:

De klant een onjuist of verouderd adres opgeeft;
Er niemand aanwezig is op het door de klant opgegeven adres;
De klant niet onverwijld (binnen de 24 uur) een correct/nieuw adres opgeeft.
De totale aansprakelijkheid van HEIGHLON in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen zal in geen geval meer bedragen dan de aankoopprijs van het/de betreffende product(en).

In verband met de aard van het product worden postbusadressen niet geaccepteerd.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven de exclusieve eigendom van HEIGHLON, tot op het moment van volledige betaling door de klant.

Het risico van verlies of beschadiging gaat echter over op de klant na levering. De klant verbindt zich ertoe derden in te lichten over het eigendomsvoorbehoud van HEIGHLON, bijvoorbeeld aan eenieder die beslag zal leggen op de nog niet volledig betaalde artikelen.

Artikel 8: Sancties bij niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover HEIGHLON beschikt, is de Klant in geval van niet-betaling of te late betaling vanaf de datum van niet-betaling, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 10% per jaar verschuldigd over het onbetaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt HEIGHLON zich het recht voor om niet volledig betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op klanten die in hun hoedanigheid van consument online artikelen kopen. De klant heeft het recht aan HEIGHLON mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

De klant die van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient binnen 14 dagen na levering contact op te nemen met de klantenservice van HEIGHLON en de goederen binnen 20 dagen na levering aan HEIGHLON terug te sturen.

Goederen met een verkoopprijs van 100 euro of meer moeten per koerier (DHL, FedEx, etc.) naar ons worden teruggestuurd.

De klant mag de producten niet gebruiken tijdens de herroepingstermijn. Als het geretourneerde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde is verminderd, behoudt HEIGHLON zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor de waardevermindering die aan de klant te wijten is.

Alleen artikelen in de originele verpakking, samen met alle accessoires, handleidingen, en factuur of aankoopbon kunnen worden teruggenomen. HEIGHLON behoudt zich het recht voor met de terugbetaling te wachten tot het moment waarop zij de goederen heeft teruggezonden of tot de klant aantoont dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Tenzij anders is overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten:

1 ° betreffende het verrichten van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant is begonnen voor het einde van de herroepingstermijn;

2 ° betreffende de levering van goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd (op maat gemaakte producten (MTO) die door de klant zijn ontworpen en besteld of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen; (*)

3 ° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling door de klant is verbroken;

4 ° betreffende de levering van kranten, tijdschriften en magazines;

(*) In gevallen waarin producten worden aangepast via de online tool op design.jackandhyde.com en worden besteld door de klant, kan de klant alleen afzien van zijn bestelling binnen 24 uur na de bestelling. Indien en alleen dan kan de bestelling geannuleerd worden. Na 24 uur is de voorbereiding voor de productie al begonnen en kan de bestelling alleen nog geannuleerd worden na betaling van 100 euro compensatiekosten (inclusief BTW). Het reeds betaalde bedrag zal worden terugbetaald, onder aftrek van de hierboven beschreven schadevergoeding.

Artikel 10: Conformiteit en garantie

HEIGHLON garandeert dat de producten in overeenstemming zijn met de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de klant mag hebben op het vlak van de productspecificaties. HEIGHLON staat er tevens voor in dat haar goederen voldoen aan alle relevante wetgeving die op dat moment van kracht is.

Wij verwachten van u dat u bij aflevering onmiddellijk controleert of de geleverde goederen overeenstemmen met hetgeen u besteld heeft en of zij geen gebreken vertonen. In geval van non-conformiteit dient u ons hiervan binnen 24 uur na levering per mail (contact@heighlon.com) op de hoogte te stellen, met bijgevoegde foto’s van het defect of de defecten en de verpakking.

Wettelijke garantie (alleen voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004, betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen, heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop door (indien van toepassing levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie doet geen afbreuk aan deze rechten.

Om van de garantie gebruik te kunnen maken, moet de klant een bewijs van aankoop kunnen overleggen.

Voor artikelen die online zijn gekocht en bij de klant thuis worden afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantenservice van HEIGHLON, waarna de klant het artikel op zijn kosten aan HEIGHLON retourneert.

De consument dient een eventueel gebrek te melden binnen een termijn van één maand na constatering. Daarna vervalt elk recht op reparatie of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die het gevolg zijn van ongevallen, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen is, het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, of handleiding, wijzigingen of veranderingen aan het artikel, handig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Dit geldt ook niet voor artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen.

Eventuele gebreken die zich voordoen na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, worden niet als verborgen gebreken beschouwd, behoudens tegenbericht van de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 11: Overmacht

In geval van overmacht is HEIGHLON niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij hetzij haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst definitief ontbinden.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil en toedoen van HEIGHLON onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Hieronder wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, storingen, stroomstoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van De website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 12: Intellectuele eigendom

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie of andere uitingen met betrekking tot de Producten en/of de Website berusten bij HEIGHLON, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt onder meer verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HEIGHLON, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Christophe Hautier of aan derden.

Artikel 13: Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking, Christophe Hautier, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

De door u verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de volgende doeleinden: de uitvoering van de overeenkomst, de verwerking van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven en andere reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Een identiteitsbewijs (kopie identiteitskaart) geeft u de mogelijkheid om uw schriftelijke persoonsgegevens op te vragen, schriftelijk, gedateerd en ondertekend aan Christophe Hautier, contact@heighlon.com. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw direct marketing gegevens. Daartoe kunt u steeds contact opnemen met Christophe Hautier, op contact@heighlon.com.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze samenwerkende bedrijven.

De klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn login-informatie en het gebruik van zijn paswoord. Uw wachtwoord wordt versleuteld, zodat HEIGHLON geen toegang heeft tot uw wachtwoord.

HEIGHLON houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te zien welke pagina’s van de website in welke mate worden bezocht. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via contact@heighlon.com.

Artikel 14: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die door de bezochte site worden gebruikt en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: Instellingen die de gebruiker heeft gemaakt tijdens eerdere bezoeken aan de site, of meer: Een vooraf ingevuld formulier met gegevens die de gebruiker tijdens eerdere bezoeken heeft gemaakt.

Third-party cookies zijn cookies die niet van de website zelf afkomstig zijn, maar van derde partijen, zoals een aanwezige marketing- of advertentieplugin. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de website eerst toestemming geven – dit kan via een balkje onderaan of bovenaan de website, waarin wordt verwezen naar dit beleid, dat verder surfen op de website niet verhindert).

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Wij wijzen u erop dat bepaalde afbeeldingen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 15: Overtreding van de geldigheid – niet-annulering

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of ongeldig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Indien HEIGHLON op enig moment nalaat een van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten, of enig recht daarvan, af te dwingen, zal dit nooit worden beschouwd als een schending van een dergelijke bepaling en zal dit nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 16: Klantenservice

De klantenservice van HEIGHLON is bereikbaar via e-mail op contact@heighlon.com. HEIGHLON zal er alles aan doen om haar klanten 100% tevreden te stellen en verplicht zich om uw klacht binnen 7 dagen te behandelen.

Artikel 17: Wijziging van de voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen, en de algemene verkoopsvoorwaarden van HEIGHLON. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze Voorwaarden.

HEIGHLON kan deze Voorwaarden steeds zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging is onder voorbehoud van aanvaarding door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 18: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van de Rome I Verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Vlaams-Brabant en Brussel bevoegd. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20: Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

HEIGHLON levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal HEIGHLON de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

HEIGHLON kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. HEIGHLON geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

HEIGHLON kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, onderbrekingen, programmafouten of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere gebruikers.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar rechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

HEIGHLON verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 21: Aanvullende voorwaarden

Voor alle aanvullende informatie of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact opnemen met HEIGHLON op het volgende adres: Christophe Hautier, met hoofdkantoor in België, per e-mail: contact@heighlon.com.

error: Content is protected

Pin It on Pinterest